Català -  Español - 
   
 
:. Serveis de paleografia

:. Serveis d'investigació històrica
ASSESSORIA EN DOCUMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
UNA MIRADA PROFESSIONAL AL PASSAT
 
SERVEIS

1. Serveis de paleografia:

 • Transcripció i edició de documents.

  » Realitzem transcripcions de documentació escrita en llatí, català i castellà dels períodes medieval i modern. Aquesta tasca consisteix en la seva transcripció paleogràfica i en la seva edició, que realitzem seguint les normatives de la Commission Internationale de Diplomatique, adaptant-nos a les necessitats i requisits de cada client.
  » Realitzem transcripcions de documentació escrita hebreu dels períodes medieval i modern. 

 • Traduccions del llatí, hebreu i occità

  » Traduïm textos documentals del llatí medieval i modern al català, castellà, anglès, francès i italià.
  » Traduïm textos documentals de l’hebreu medieval i modern al català, castellà, anglès, francès i italià. 
  » Traduïm textos documentals de l’occità medieval al català, castellà, anglès, francès i italià. 

 • Adaptacions al català o castellà actuals

» Fem adaptacions del català i castellà antic, de textos i documents d’època medieval i moderna, al català, castellà, anglès, francès i italià actuals, per tal de facilitar-ne la seva comprensió a un públic general. 

 • Datació
  » Extraiem la data tòpica i cronològica de documentació medieval i moderna amb l’objectiu de realitzar-ne la indexació.

2. Serveis d’investigació històrica:

 • Recerques documentals.
  » Realitzem recerques documentals en arxius, biblioteques i hemeroteques per a investigacions històriques i actuacions culturals (exposicions, catàlegs, informes patrimonials, actes commemoratius...).

 • Cerca i entrevista de testimonis.
  » Localitzem i entrevistem testimonis per a investigacions històriques i actuacions culturals (exposicions, catàlegs, informes patrimonials, actes commemoratius...).

 • Buidats de fonts.
  » Fem buidatges de fonts primàries i secundàries per a projectes d’investigació. Preparem bibliografies especialitzades


 • Elaboració de biografies, llibres commemoratius i cerca de publicitat històrica
  » Realitzem recerques documentals i elaborem continguts. Cerquem material publicitari històric.

3. Serveis d’investigació genealògica NEW!

· Investigació i elaboració d’arbres genealògics descendents NEW!
» Fem cerques en arxius per tal de bastir arbres genealògics de família.

» Complementem la cerca amb un llibre personalitzat on es fa un recorregut per l’arbre genealògic, comentant els aspectes rellevants de la història familiar. Es reprodueixen documents que fan referència a la família, així com l’origen etimològic del cognom i una relació dels arxius consultats i la bibliografia emprada.

· Investigació i elaboració d’arbres de costats d’una persona NEW!
» Localitzem les dades dels avantpassats directes d’una persona en concret: els dos pares, els quatre avis, els vuit besavis…

· Ampliació d’investigacions anteriors NEW!
» A partir d’una investigació genealògica prèvia, n’ampliem el contingut, tot comprovant les informacions aportades i complementant-les amb noves dades.

· Cerques genealògiques personalitzades NEW!
» Busquem dades genealògiques de persones concretes: a nivell particular, per trobar parentiu i lligams familiars determinats; a nivell institucional, per complementar continguts d’exposicions i altres actuacions culturals.


4. Serveis d'assessorament en descripció arxivística

· Aplicació de la norma arxivística ISAD(G)
» Assessorem en l'aplicació de les normes arxivístiques internacionals ISAD(G) i també ISAAR(CPF), ISDIAH i ISDF. 
· Programari lliure ICA-AtoM 
» Realitzem sessions d'introducció al programari lliure per arxius històrics ICA-AtoM. Data de creació: setembre de 2012
Data darrera actualització: setembre 2016
 
 
  Contactar
ebla manuscripta - C/ Riu de l’Or 25, baixos - 08034 Barcelona - Tel. 679 915 306 info @ eblamanuscripta.cat Avisos Legals